Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Základná umelecká škola - výtvarný odbor   Októbrova 32, Prešov 080 01   tel.: 051 7712 445                                                                                                                          zusvo32@gmail.com 

1960 ... založenie školy

1990 ... osamostatnenie výtvarného odboru

2011 ... škola má 417 žiakov, 6 výtvarných pedagógov, 2 externých vedúcich kurzov

riaditeľ školy ...                  Mgr. Ľubomír GUMAN

zástupca riaditeľa školy ... Mgr. Viktor ŽIDÍK tel.č.: 0903 038 358

metodik školy ...                 PaedDr. Ivana PANČÁKOVÁ

predseda Rady školy ...     PaedDr. Monika SEŇOVÁ tel.č.: 0948 003 163

podpredseda Rady školy, kronikár, kariérny poradca ... PaedDr. Monika SEŇOVÁ

      ... vyučuje sa v piatich základných stupňoch prípravy (podľa schváleného Školského vzdelávacieho programu ISCED 1B, ISCED 2B): prípravné štúdium, štúdium I.cyklu (žiaci základných škôl), štúdium II.cyklus (študenti stredných škôl), kurz pre dospelých (aj študenti vysokých škôl) a rozšírené vyučovanie (digitálna fotografia, sochárska príprava-keramika, počítačová grafika, textilná tvorba )

        ... súčasťou vyučovania je aj odborná príprava na talentové skúšky na stredné a vysoké školy

        ... metodika a učebné osnovy (Fisher-Čarný) sú schválené Ministerstvom školstva SR a žiaci ZUŠ v.o. sú hodnotení koncoročným vysvedčením, pri absolvovaní I. alebo II.cyklu obdržia absolventské vysvedčenie

 
Vyučovanie prebieha podľa individuálnych rozvrhov v ateliéroch:
 
priestory ZUŠ vo ... Októbrova 32
ateliér Mgr. Ľubomíra Gumana
ateliér Mgr. Viktora Židíka tel.č.: 0903 038 358
ateliér PaedDr. Ivany Pančákovej
ateliér Mgr. Juraja Kováčika
ateliér Mgr. Renáty Kmecovej
 
priestory ZUŠ vo ... Čapajevova 5
ateliér PaedDr. Moniky Seňovej tel.č.: 0948 003 163
 
externí vedúci kurzov...             Jaroslava Jančíková, Bc.Tatiana Gutteková
ekonomické oddelenie ...          Erika Kluknavská, Jarmila Kandrová
nepedagogickí zamestnanci ... František Feník, Katarína Žarnayová, Zuzana Olejárová
TOPlist